ACG里番库谭雅与魅魔

ACG里番库谭雅与魅魔

 强直,筋病,强劲不柔和也,肝主筋,其化风。 太阴之客邪未罢,势必传于少阴,则治少阴必兼治太阴;若全不见太阴症,而专见少阴症,则专治少阴,方为合法。

一阳下动,冬至候也,故应十一月之气。塞因塞用者,如下气虚乏,中焦气壅,欲散满则更虚其下,欲补下则满甚于中,治不知本而先攻其满,药入或减,药过依然,气必更虚,病必渐甚,乃不知少服则资壅,多服则宣通,峻补其下,以疏启其中,则下虚自实,中满自除,此“塞因塞用”之法也。

盖阳明受阳邪,胃之实也,故恶热;阳明受阴邪,胃之虚也,故喜暖耳。 久而增气,物化之常也,气增而久,夭之由也。

阴虚之人,水亏火旺,故体温常偏高而多有各种发热现象。 膏,脂膏也,精液和合为膏,以填补于骨空之中,则为脑为髓,为精为血,故上至巅顶,得以充实,下流阴股,得以交通也。

宗筋会于气街,而阳明为之长,既病则阳道外衰,故为“不得隐曲”,其在女子当为不月,亦其候也。邪盛于肺者,偃卧则气促而急,故不能也。

其中分阴分阳之实据,用药活泼之机关,间有略而未详者。 恐,肾之志也,胃属土,肾属水,土邪伤肾则为恐,故皆涉于胃也。

Leave a Reply