cawd-020伊藤舞雪

cawd-020伊藤舞雪

注:[1]凡一切鬼魇暴绝,当灸奇穴。【方歌】牛程〔足蹇〕因奔走急,脚热着水寒风袭,气滞血凝起【注】此证生于足跟,及足掌皮内,顽硬肿起,高块色黄,疼痛不能行履。

【注】[1]涩翳证,瞳神内微赤如凝脂之色,瞳神端正,渐渐昏朦,时复涩痛而  无泪出,其翳无定,或聚或开,宜先用还睛散,后用七宝丸内消其翳条文:瞳人干缺瞳形缺,左右上下不成圆,色白脑脂流下患,色黑肝胆热虚愆。【方歌】蝎螫急取大蜗牛,捣烂涂之痛立休,蚕咬须将苎根捣,【注】凡蝎螫,取大蜗牛一个,捣烂涂之,其痛立止。

【方歌】蝉花散疗诸疮秽,夏月生蛆蝇近围,蛇蜕细辛蝉蜕黛,【方歌】跌扑之证属寻常,复元活血汤最良,已破亡血八珍服,【注】此证有已破、未破之分,亡血、瘀血之别,如寻常跌扑,微伤皮肉,疼痛未破者,以复元活血汤散瘀活血;若损伤筋骨,血流过多不止者,即为亡血,急用花蕊石散干撒止血,内服八珍汤,加酒炙骨碎补、续断、红花;若从高跌坠,未曾损破皮肉者,必有瘀血流注脏腑,人必昏沈不醒,二便秘结,当以大成汤通利二便,其人自醒。注:[1]手太阳小肠之脉,从小指内侧少阴之脉少冲穴循小指之端少泽穴起,  循手外侧前谷后溪穴,从后溪上腕至腕骨穴,从腕骨出踝中,  [2]从养老直上,循臂骨下廉,支正穴也。

[3]若仅伤筋肉,尚属易治;若骨体受伤,每多难治。【注】[1]此明八廓所属也。

阳谷锐骨下陷肘,腕上一寸名养老,支正外侧上四寸,小海肘端五分好,肩贞肩端后陷中,臑俞肩臑骨陷考。(大腿曰股,股上曰髀,楗骨之下,大腿之   上,两骨合缝之所,曰髀枢,当足少阳环跳穴处也。

【注】[1]人有十二经,昼夜有十二时,每一经主一时。[2]先摸其或为跌扑,或为错闪,或为打撞,然后根据法治之。

Leave a Reply